BilancioBudget

Artikel 1. Begripsbepaling

1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: BilancioBudget BV, gevestigd
te Amersfoort, kantoorhoudende aan de Databankweg 20-22,  Kamer van
Koophandel nummer: 59890045 BTW nummer: NL853683001B01  en/of een met
BilancioBudget BV  gelieerde onderneming of zelfstandige
franchisenemer die de handelsnaam “BilancioBudget” voert.
1.2 Onder cliënt wordt verstaan: Iedere natuurlijke persoon, die met
de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan: Iedere verwijzende
organisatie, instelling of particulier persoon die een client verwijst
naar opdrachtnemer.
1.4 Onder overeenkomst wordt verstaan: De overeenkomst tussen client
en de opdrachtnemer waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen
zijn vastgelegd met betrekking tot de uitvoering van de
dienstverlening.
1.5 Onder budgetplan wordt verstaan: Opgesteld plan voor het beheer
van het ontvangen inkomen, de te verrichten betalingen, de
reserveringen en het leefgeld.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer en cliënt en/of
opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Opdrachtnemer werkt volgens de gedrags- en beroepsregels van de
BPBI Branchevereniging Professionele Bewindvoerders
Inkomensbeheerders. Deze gedrag- en beroepsregels van de BPBI, voor
zover van toepassing, maken deel uit van de overeenkomst/kennisgeving.
De cliënt verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de
opdrachtnemer steeds volledig te zullen respecteren.
2.3 Opdrachtnemer heeft een AFM vergunning. De AFM vergunning maakt
onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst en deze algemene
voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst is van kracht indien deze is ondertekend door
opdrachtnemer en cliënt en in bezit is van opdrachtnemer. Deze
algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst en zijn
overhandigd aan de client voor het sluiten van een overeenkomst.

Artikel 4. Gegevensverstrekking en geheimhoudingsverplichting

4.1 De opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van zijn
werkzaamheden voor cliënt steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle
persoonlijke en relevante informatie/gegevens van cliënt die
betrekking hebben op de werkzaamheden voor cliënt. Ook zullen de
gegevens van cliënt opgenomen worden in persoonsregistratie van
opdrachtnemer.
4.2 Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens
van toepassing. Opdrachtnemer is aangemeld bij het CBP onder zijn
meldingsnummer.
4.3 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van een tussen hen
gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben
verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te
weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke
verplichting tot bekendmaking geldt.
4.4 De opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat
persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.
4.5 In het gegevens bestand van de opdrachtnemer worden gegevens
opgenomen die noodzakelijk zijn voor de (financiële) handeling en van
de door de cliënt met de opdrachtgever aangegane overeenkomsten.
4.6 Opdrachtnemer verplicht zich, na beëindiging van overeenkomst,
alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden hebben
verkregen aan de cliënt en/of derden te retourneren.

Artikel 5. Werkzaamheden en verplichtingen opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer stelt in samenspraak met de cliënt en/of
opdrachtgever een budgetplan op.
5.2 De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het
opstellen van het budgetplan.
5.3 Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en
uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn.
5.4 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in het budgetplan door te
voeren voor zover deze betrekking hebben op automatische wijzigingen
in de te verrichten betalingen als gevolg van periodieke verhogingen.
5.5 In het kader van budgetbeheer of beschermingsbewind is geen
roodstand mogelijk. De opdrachtnemer informeert de client over een
ontoereikend saldo.
5.6 De opdrachtnemer zal maandelijks aan de client rekening en
verantwoording afleg door het toezenden van een rekeningafschrift. Het
rekeningafschrift bevat een overzicht van de ontvangsten op en
betalingen ten laste van de budgetbeheerrekening.
5.7 De opdrachtnemer is verplicht de client op zijn verzoek inzage te
geven in het verloop van de beheerrekening anders dan in het kader van
de periodieke rekening en verantwoording.

Artikel 6. Dienstverlening

6.1 Er is sprake van BudgetBeheer, als de opdrachtnemer ten behoeve
van client een onbeperkt aantal betalingen verricht op basis van het
vastgestelde budgetplan.
6.2 Bij beschermingsbewind behoren de taken zoals beschreven zijn in
de kennisgeving beschermingsbewind en door het kantongerecht zijn
bepaald in de beschikking.
6.3 Bij budgetcoaching worden de werkzaamheden verricht, zoals die in
de overeenkomst zijn bepaald.
6.4 Bij curatele behoren de taken zoals beschreven zijn in de
kennisgeving curatele en door het kantongerecht zijn bepaald in de
beschikking.

Artikel 7. Verplichtingen client

7.1 De client dient zorg te dragen dat zijn inkomen op de
beheerrekening bij de opdrachtnemer wordt gestort.
7.2 Ten uitvoering van artikel 7.1 zal de client de opdrachtnemer
machtigen om zijn inkomen te ontvangen.
7.3 Bij budgetbeheer/beschermingsbewind zal na tekenen van een
overeenkomst of beschikking een bankrekening(en) worden geopend, ook
wel de beheerrekening (en eventueel leefgeldrekening) genoemd. De
rekening(en) staat op naam van cliënt en zal beheerd worden door
opdrachtnemer.
7.4 Ten uitvoering van artikel 7.3 zal de client de opdrachtnemer
machtigen over het beheer van de beheerrekening.
7.5 Op de beheerrekening zullen alle inkomsten en uitgaven, op basis
van het vastgesteld budgetplan, van cliënt beheerd worden. Het
leefgeld wordt wekelijks of maandelijks overgemaakt op de(eventueel al
bestaande)leefgeldrekeningrekening bij cliënt.
7.6 De client is bevoegd te allen tijde zijn machtigingen in te
trekken. Alleen bij beschermingsbewind dient dit via het kantongerecht
aangevraagd te worden.
7.7 De client dient er te allen tijde voor te zorgen, dat de
beheerrekening een toereikend saldo heeft om de overeengekomen
betalingen ten laste van de rekening te kunnen verrichten.
7.8 Veranderingen in de persoonlijke en financiele omstandigheden van
de client zijn van belang voor de inhoud van het budgetplan en daarmee
voor de uitvoering van het beheer door de opdrachtnemer. De client is
dan ook verplicht deze wijzigingendirect aan de opdrachtnemer door te
geven, zodat het budgetplan kan worden aangepast.
7.9 De cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om geen (nieuwe)
schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat
opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijke instemming heeft verleend.
Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een
roodstand op een (leefgeld)bankrekening(en) en/of girorekening(en).
7.10 De client draagt er zorg voordat alle gegevens, welke de
opdrachtnemer nodig heeft voor het diens oordeel adekwaat uitvoeren
van haar werkzaamheden, in de gewenste vorm in het bezit komen van de
opdrachtnemer.
7.11 De client staat in voor het tijdig leveren van de door hem te
vertstrekken gegevens.
7.12 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden
op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het
vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

Artikel 8. Vergoedingen

8.1 De opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de
werkzaamheden een vergoeding in rekening te brengen. Is de client door
een opdrachtgever verwezen, dan kan de vergoeding mogelijk door de
opdrachtgever in rekening gebracht worden.
8.2 De vergoedingen worden door opdrachtnemer vooraf afgesproken met
client of opdrachtgever. Indien er bijkomende werkzaamheden zijn,
waarvoor extra vergoedingen gerekend word, zal opdrachtnemer de client
of opdrachtgever van te voren inlichten.
8.3 De kosten voor beschermingsbewind of budgetbeheer worden
maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij cliënt en
inmindering gebracht op het rekeningnummer van cliënt door
opdrachtnemer. Client ontvangt hier ook een factuur van welke in het
dossier wordt bewaard.
8.4 Bij betaling door een opdrachtgever dient binnen 8 dagen na
factuurdatum, volgens de aangegeven wijze van de opdrachtnemer voldaan
worden.
8.5 De opdrachtnemer is bevoegd een vergoeding in rekening te brengen
voor de inzage als bedoeld in artikel 5.7.
8.6  De opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om de betrokken vergoeding
jaarlijks aan te passen/te indexeren conform de betrokken
indexeringsregeling, zoals die door de gerechtelijke instanties
gehanteerd worden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard,
onder welke benaming en van welke omvang dan ook, die de cliënt door
toedoen van opdrachtnemer bij het uitvoeren van de dienstverlening
lijdt behoudens in het geval van opzet of grove schuld van
opdrachtnemer.
9.2 Client blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiele
verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven.
9.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer
diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen dat
betrekking heeft op cliënt(en).

Artikel 10. Ontbinding, opschorting en opzegging van overeenkomst

10.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang tegenover de cliënt op te schorten en/of te ontbinden indien:
a) De cliënt komt te overlijden.
b) De cliënt, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft
tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van haar
verplichtingen.
c) De cliënt bij het sluiten van de overeenkomst of nadien haar
verplichtingen zoals in deze algemene voorwaarden omschreven niet
nakomt.
d) Beëindiging van het bewind wordt uitgesproken door de kantonrechter
10.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst voor budgetbeheer middels
aangetekend schrijven schriftelijk opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van een volle kalender maand.
10.3 De client kan de overeenkomst voor budgetbeheer opzeggen indien
er geen sprake is van een opdrachtgever, middels aangetekend schrijven
met inachtneming van een opzegtermijn van een volle kalender maand.
10.4 De cliënt kan de maatregel beschermingsbewind laten beëindigen
door een verzoek in te dienen bij het kantongerecht. Alleen door
toezegging van het kantongerecht kan de overeenkomst beëindigd worden.
Redenen kunnen zijn;
a; Overlijden onderbewindgestelde of (uitvoerend) bewindvoerder;
b; door tijdsverloop, indien er voor een bepaalde tijd een benoeming geld;
10.5 In geval van voortijdige opzegging bij budgetbeheer is
opdrachtnemer gerechtigd kosten in rekening te brengen voor de
afwikkeling van het clientendossier  en zullen in mindering gebracht
worden op het dan uitstaande saldo van de beheerrekening. Bij betaling
op een andere wijze zoals hierboven omschreven moeten de kosten,
binnen 8 dagen na factuurdatum, volgens de aangegeven wijze van de
opdrachtnemer voldaan worden.
10.6 In geval van beeindiging bij beschermingsbewind op een ander
datum dan 31 december van ieder jaar, is opdrachtnemer gerechtigd
kosten in rekening te brengen voor de afwikkeling van het
clientendossier en zullen in mindering gebracht worden op het dan
uitstaande saldo van de beheerrekening.
10.7 De opdrachtnemer zal na beëindiging zorg dragen voor een normale
afwikkeling van alle door de cliënt in behandeling gegeven zaken.

Artikel 11. Wijziging van deze voorwaarden

11.1 Opdrachtnemer is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze
voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking een
maand na aankondiging van de wijzigingen en toezending van de tekst
aan client en/of opdrachtgever.

Artikel 12 Klachten

12.1 Aan de cliënt of opdrachtgever wordt de mogelijkheid geboden om
een klacht in te dienen over de uitvoering van het
budgetbeheer/beschermingsbewind door de opdrachtnemer, conform het
klachtenreglement. Dit klachtenreglement heeft u bij het aangaan van
de overeenkomst ontvangen.

Artikel 13: Geschillenbeslechting

13.1.  Op de overeenkomst tussen cliënt en opdrachtnemer waarop deze
Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van
toepassing.
13.2. Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de
totstandkoming, de uitleg, de uitvoering van een tussen partijen
gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der
partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen
verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te
komen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.
13.3. Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of
voortvloeiende uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten zullen
bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter.